Władze

Na władze Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej S.A. składają się Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

AKCJONARIAT

Większościowym akcjonariuszem PTPS S.A. jest Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej, które posiada 97 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PTPS S.A. 3 procent głosów należy do osób fizycznych.

RADA NADZORCZA

Krzysztof Wyrwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Modrak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Toboła – Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PTPS S.A. we wszystkich dziedzinach jego działalności. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

ZARZĄD

Radosław Ciemięga – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.